Statuten

Definities:

In deze statuten wordt het volgende verstaan:

Vereniging

Hyperspace Institute

MR-professional

Iemand die op een beroepsmatig kwaliteitsniveau bezig is met 360Video, Virtual, Augmented of Mixed reality, of een van de aangelegen gebieden.

MR-organisaties

Organisatie die voor een overgroot deel van zijn werkzaamheden bezig is met ontwikkelingen rondom het MR-domein.

1.    Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: Hyperspace Institute
 2. Zij heeft als verkorte naam: HSI
 3. Zij is gevestigd te Eindhoven.

2.    Het doel van de vereniging

De vereniging heeft ten doel:

 1. De behartiging van de belangen van haar leden in verband met de werkzaamheden op het gebied van Mixed Realities, in de ruimste zin van het woord.
 2. De beroepsethiek van haar leden te handhaven
 3. De ontwikkeling van het vakgebied en de goede beoefening daarvan te bevorderen
 4. Belangstelling en begrip voor het vakgebied en het werk van haar leden te wekken en handhaven
 5. Te bevorderen dat vakkennis en inzicht van (aankomende) MR-ontwikkelaars, en -organisaties in het maatschappelijk verkeer worden ingeschakeld.

3.    Middelen om het doel te bereiken

De vereniging streeft haar doel na, door alle wettige middelen in overeenstemming met haar doel, in het bijzonder door:

 1. Het initiëren van gemeenschappelijke activiteiten van haar leden en het geven van voorlichting over het vakgebied
 2. Het direct en indirect bevorderen van de kwaliteit van het vak
 3. Het bestuderen van vraagstukken die het MR-domein betreffen en het uitbrengen van adviezen daarover
 4. Het samenwerken met verwante en relevante organisaties in binnen- en buitenland
 5. Het verstrekken van informatie en adviezen over het vak en ondernemerschap aan leden en derden
 6. Het verstrekken van informatie en adviezen aan de overheden, onder andere aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Het opstellen van algemene richtlijnen voor leden
 8. Het geven van voor haar leden bindende regels, onder andere zoals verwoord in de onder artikel 29 genoemde gedragscode.

4.    Structuur van de vereniging

De vereniging kent de navolgende structuur:

 1. Organen:
  • De Algemene Ledenvergadering
  • Het Bestuur
  • De Directeur
  • De Raad van Toezicht
  • De Toelatingscommissie
 2. Overige:
  • Commissies, werkgroepen, platforms en overlegstructuren die geen orgaan van de vereniging zijn.

5.    Leden

 • De vereniging kent de navolgende leden:
 1. Individuele leden;
  Individueel lid is een natuurlijk persoon, welke voldoet aan de voorwaarden voor toelating als bedoeld in artikel 6;
 2. Student-leden;
  Student-lid is een natuurlijk persoon, welke leerling is van een erkende Hogeschool-instelling, en verder voldoet aan de voorwaarden voor toelating als bedoeld in artikel 6;
 3. Ereleden;
  Erelid is een natuurlijk persoon, welke voldoet aan de voorwaarden voor benoeming als bedoeld in artikel 7;
 4. Senior leden;
  Senior lid is een natuurlijk persoon, die als gevolg van gevorderde leeftijd of anderzins niet meer in het MR-domein actief is en om die reden geen individueel lid meer is van de vereniging en te kennen heeft gegeven als senior lid ingeschreven te willen worden.
 5. Buitenlandse leden;
  Buitenlands lid is een natuurlijk persoon, als bedoeld sub a, maar woonachtig of gevestigd buiten Nederland.
 6. Geassocieerde leden;
  Geassocieerd lid is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of samenwerkingsverband, welke voldoet aan de voorwaarden voor toelating als bedoeld in artikel 8.
 • In het huishoudelijk reglement kunnen nadere criteria worden gesteld omtrent de toelating van de in het eerste lid genoemde categorieën leden.
 • Alle leden als bedoeld in het eerste lid hebben stemrecht, met uitzondering van senior en geassocieerde leden.
 • De Algemene Ledenvergadering kan nadere regels stellen omtrent de deelname van leden aan de algemene beraadslagingen en de toegang tot de activiteiten binnen de vereniging.

6.       Individuele leden

 • Een individueel lid is werkzaam binnen het vakgebied.
 • Om te beoordelen of een aanvrager voldoet aan de gestelde eisen toetst de Toelatingscommissie of de aanvrager aan de volgende criteria voldoet:
  De aanvrager moet kunnen aantonen een substantiële bijdrage te hebben geleverd aan een vak gerelateerd product op een minimaal kwaliteitsniveau. De Toelatingscommissie stelt criteria op aan de hand waarvan dit werk wordt beoordeeld.

7.       Ereleden

 • Een erelid is een natuurlijk persoon die zich gedurende een lange periode bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het vak of de vereniging en als zodanig is benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
 • Ereleden worden benoemd op voordracht van het Bestuur. Al hetgeen in de statuten en het huishoudelijk reglement omtrent de verkiezing van leden van het Bestuur is van overeenkomstige toepassing voor de verkiezen van ereleden.

8.       Geassocieerde leden

 • Een geassocieerd lid is een natuurlijk persoon, rechtspersoon of samenwerkingsverband, niet zijnde MR-ontwikkelaars of MR-organisatie, welke een professionele relatie heeft met het MR-domein.
 • Geassocieerde leden hebben geen stemrecht en zijn derhalve geen lid in de zin van de wet. Hun rechten en plichten ten opzichte van de vereniging zijn gelijk aan die van leden als bedoeld in artikel 5 sub a t/m e van deze statuten, behalve voor zover daarvan in de statuten of huishoudelijk reglement wordt afgeweken.
 • De toelatingscommissie beoordeelt of een kandidaat lid voldoet aan de voorwaarden als in dit artikel beschreven, en is bevoegd de aansluitingsovereenkomst te sluiten.

9.       Overige categorieën leden en niet-leden

 • Voor wat betreft de overige categorieën leden, genoemd in artikel 5, wordt door toelatingscommissie getoetst of het kandidaat lid aan de omschrijving in de statuten voldoet.
 • De vereniging kent naast de leden niet-leden, zoals sponsors, vrienden of (media)partners van de vereniging. Deze niet-leden hebben beperkte toegang tot de beraadslagingen en de activiteiten binnen de vereniging. In het huishoudelijk reglement kunnen hieromtrent nadere regels worden gesteld. Niet-leden van de vereniging hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.
 • Het Bestuur besluit over het aangaan van overeenkomsten met niet-leden als genoemd in het vorige lid.

10.    Aanmelding voor en toelating tot het lidmaatschap

 • Behoudens de uitzonderingen krachtens deze statuten toetst de Toelatingscommissie de aanvraag aan de vereisten voor het lidmaatschap. Vervolgens beslist de Toelatingscommissie omtrent al of niet toelating als lid. De Toelatingscommissie is gerechtigd de hiervoor genoemde bevoegdheden aan door hem zelf ingestelde commissie te mandateren.
 • Tegen besluiten van de Toelatingscommissie, sub 1 bedoeld, staat beroep open bij het bestuur.
 • Bestuur beslist in de hoogste instantie.
 • Alles wat verder de wijze van aanvraag en de procedure van toelating van het lidmaatschap betreft, wordt geregeld bij het huishoudelijk reglement.

11.    Einde van het lidmaatschap

 • Het lidmaatschap eindigt:
 1. Door opzegging door het lid;
 2. Door opzegging door de vereniging;
 3. Door het overlijden van een lid;
 4. Door ontzetting uit het lidmaatschap
 • Opzegging door een lid moet voor één december van het lopende verenigingsjaar schriftelijk en aangetekend door het bestuur van de vereniging zijn ontvangen. Opzegging per e-mail is ook mogelijk maar is alleen geldig ontvangen, wanneer deze per e-mail is bevestigd (anders dan met een out-of-office reply). Als het lidmaatschap niet op deze wijze is opgezegd, wordt het voor het volgend verenigingsjaar gehandhaafd.
 • Opzegging door een lid is eveneens mogelijk op de wijze als in het vorige lid beschreven:
 1. Door opzegging door het lid;
 2. Door opzegging door de vereniging;
 3. Door het overlijden van een lid;
 4. Door ontzetting uit het lidmaatschap
  • Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging gebeurt schriftelijk en aangetekend door de Toelatingscommissie aan het adres van het lid, met kennisgeving aan het Bestuur, ingeval de Toelatingscommissie van oordeel is dat het lidmaatschap van het betrokken lid opgezegd moet worden omdat:
 5. Het lid niet (langer) voldoet aan de vereisten voor het lidmaatschap, in statuten of huishoudelijk reglement gesteld;
 6. Er sprake is van overtreding van een verplichting krachtens de gedragscode;
 7. Van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 8. Een lid niet voldoet aan zijn (geldelijke) verplichtingen jegens de vereniging;
 9. Er sprake is van opheffing of ontbinding van een lid-samenwerkingsverband of de ontbinding van een lid-rechtspersoon;
 • Ontzetting uit het lidmaatschap gebeurt op grond van een daartoe door de Toelatingscommissie genomen besluit, indien een lid in strijd met de statuten, huishoudelijk reglement, gedragscode of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het besluit tot ontzetting wordt het betrokken lid onverwijld bij aangetekend schrijven door de Toelatingscommissie, met een afschrift aan het Bestuur, meegedeeld onder opgave van redenen.
 • Van het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap kan het betrokken lid binnen een maand na ontvangst van het aangetekend schrijven in beroep gaan bij de Bestuur, op een in het huishoudelijk reglement nader te bepalen wijze.
 • Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid van wie het lidmaatschap door de vereniging is opgezegd, geschorst en kan dat lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen; het geschorste lid moet zich wel houden aan alle verplichtingen die voor hem uit het lidmaatschap voortvloeien.
 • Beëindiging van het lidmaatschap bevrijdt het betrokken lid niet van zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging, voor zover die al bestonden op het moment van de beëindiging.
 • Een gewezen lid, van wie het lidmaatschap is beëindigd door ontzetting, kan pas na verloop van een periode van vijf jaren na die ontzetting opnieuw door de Toelatingscommissie tot het lidmaatschap worden toegelaten. De Toelatingscommissie kan uitzonderingen op deze regel stellen.

12.    Rechten van leden

 • Leden hebben uitsluitend de hen in deze statuten en het huishoudelijk reglement toebedeelde rechten, alsmede de rechten die hen door de Algemene Ledenvergadering zijn toegekend.
 • Slechts de in artikel 5 lid 1 onder a, b, d, e en f genoemde leden hebben het recht het beeldmerk van de vereniging te voeren als zij individueel lid zijn (en voor wat betreft de senior leden: als zij individueel lid waren). In het huishoudelijk reglement kunnen hieromtrent nadere regels worden gesteld.

13.    Verplichtingen van leden

 • Voor zover uit de statuten of het huishoudelijk reglement niet uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, hebben alle leden dezelfde verplichtingen.
 • Alle leden zijn verplicht de statuten, het huishoudelijk reglement, de gedragscode van de vereniging en de besluiten van de Algemene Ledenvergadering na te leven.
 • Alle leden doen aan de secretaris-penningmeester schriftelijk mededeling van ieder feit ten gevolge waarvan de gegevens, die door dat lid verstrekt zijn met betrekking tot zijn lidmaatschap, niet meer juist of volledig zijn.
 • Alle leden behalve ereleden zijn verplicht jaarlijks contributie te betalen aan de vereniging. De hoogte van contributie kan per in artikel 5 genoemde categorie verschillen. Ook kan de hoogte van de contributie binnen een bepaalde categorie verschillen.
 • Het bedrag van de contributies wordt elk jaar op voorstel van het Bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Wanneer de verhoging slechts tot doel heeft de contributie aan te passen aan de inflatie, kan het Bestuur de verhoging met het CPI voor alle huishoudens (eventueel naar boven of beneden afgerond op hele percentages) vaststellen.
 • De contributie is jaarlijks verschuldigd. Dit wordt in het begin van de maand waarin het lidmaatschap begonnen is.
 • De contributie wordt binnen dertig dagen na factuurdatum door de leden betaald.

14.    De Algemene Ledenvergadering

 • Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur of een ander orgaan zijn opgedragen.
 • Het Bestuur roept een Algemene Ledenvergadering bijeen wanneer en zo dikwijls als het dit wenselijk oordeelt, of op verzoek van tenminste vijftig stemgerechtigde leden.
 • Als het Bestuur niet binnen twee weken na ontvangst van het verzoek als bedoeld in lid 2 van dit artikel tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van ten hoogste vier weken is overgegaan, hebben de verzoekers het recht zelf een vergadering bijeen te roepen; deze convocatie gebeurt op dezelfde wijze als is bepaald voor de convocatie van andere Algemene Ledenvergaderingen. Een aldus bijeengeroepen bijzondere algemene vergadering wijst zelf haar voorzitter aan en kan rechtsgeldig besluiten nemen.
 • Alle leden, behalve ereleden zijn verplicht jaarlijks contributie te betalen aan de vereniging. De hoogte van contributie kan per in artikel 5 genoemde categorie verschillen. Ook kan de hoogte van de contributie binnen een bepaalde categorie verschillen.
 • Het bedrag van de contributies wordt elk jaar op voorstel van het Bestuur door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Wanneer de verhoging slechts tot doel heeft de contributie aan te passen aan de inflatie, kan het Bestuur de verhoging met het CPI voor alle huishoudens (eventueel naar boven of beneden afgerond op hele percentages) vaststellen.
 • De contributie is jaarlijks verschuldigd. Dit wordt in het begin van de maand waarin het lidmaatschap begonnen is.
 • De contributie wordt binnen dertig dagen na factuurdatum door de leden betaald.

15    De Algemene Ledenvergadering

15.1 Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur of een ander orgaan zijn opgedragen.

15.2 Het Bestuur roept een Algemene Ledenvergadering bijeen wanneer en zo dikwijls als het dit wenselijk oordeelt, of op verzoek van tenminste vijftig stemgerechtigde leden.

15.3 Als het Bestuur niet binnen twee weken na de ontvangst van het verzoek als bedoeld in lid 2 van dit artikel tot het bijeenroepen van een Algemene

Ledenvergadering op een termijn van ten hoogste vier weken is overgegaan, hebben de verzoekers het recht zelf een vergadering bijeen te roepen; deze convocatie gebeurt op dezelfde wijze als is bepaald voor de convocatie van andere Algemene

Ledenvergaderingen. Een aldus bijeengeroepen bijzondere algemene vergadering wijst zelf haar voorzitter aan en kan rechtsgeldig besluiten nemen.

15.4 De oproep tot een vergadering gebeurt schriftelijk aan het adres van het lid zoals dit bij de vereniging bekend is, door de algemeen voorzitter op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproep en van de vergadering niet meegerekend. De oproep bevat een aanduiding van plaats en tijd van de vergadering, alsmede een opgave van de te behandelen onderwerpen.

15.5 Geschorste leden hebben geen toegang tot de vergadering.

15.6 In het huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de Algemene Ledenvergaderingen.

16   De jaarvergadering, rekening en verantwoording

16.1 Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Ledenvergadering, wordt de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen in elk geval aan de orde:

 • het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen verenigingsjaar;
 • de begroting voor het komende verenigingsjaar;
  • voorziening in eventuele open plaatsen van organen, waarvan de Algemene Ledenvergadering de leden kiest. Het jaarverslag van het Bestuur geeft een overzicht van de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het Bestuur legt tevens de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. De in dit lid bedoelde stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.
  • Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
  • Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
  • Voor de jaarvergadering gelden verder de bepalingen met betrekking tot de Algemene Ledenvergaderingen.

17    Stemmingen en besluiten

17.1 Besluiten worden in de ledenvergaderingen genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen.

17.2 Met inachtneming van artikel 5 wordt door ieder lid één stem uitgebracht. Door ieder lid-rechtspersoon en ieder lid-samenwerkingsverband kan één stem worden uitgebracht. De voorzitter van de Algemene Ledenvergadering beoordeelt of een lidrechtspersoon of een lid-samenwerkingsverband rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd.

17.3 Wanneer een stemgerechtigd lid voor aanvang van de stemming over een persoon aangeeft dat hij een schriftelijke stemming verkiest, dan wordt aan dat verzoek voldaan. In alle andere gevallen wordt er mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist.

17.4 Onduidelijk of onvolkomen uitgebrachte stemmen zijn niet geldig en worden bij het tellen van de stemmen niet meegerekend.

17.5 Iemand die stemgerechtigd is, kan het stemrecht uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist dat de stemgerechtigde kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

17.6 Stemmen die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

17.7 Iemand die stemgerechtigd is, kan slechts van één andere stemgerechtigde volmacht ontvangen tot het uitbrengen van diens stem.

17.8 Ter bepaling van enige meerderheid tellen blanco uitgebrachte stemmen niet mee.

17.9 Staken de stemmen bij het verkiezen van personen, dan vindt één herstemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist het Bestuur; staken de stemmen dan opnieuw dan beslist de voorzitter van de vergadering.

17.10 Staken de stemmen bij het nemen van een besluit over zaken, dan wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

17.11 De Algemene Ledenvergadering kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen als de vergadering behoorlijk is opgeroepen overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

17.12 Het Bestuur kan besluiten om een bestuurslid, een lid van de Raad van de

Toezicht of een erelid niet door de Algemene Ledenvergadering te laten benoemen, maar te laten verkiezen middels een schriftelijke stemming, waar alle leden schriftelijk aan moeten kunnen deelnemen. Alle leden worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de voorgenomen stemming. Deze mededeling gaat vergezeld van de voordracht van het (zittend) Bestuur. Alle leden zijn gerechtigd binnen een termijn van veertien dagen na verzending van de mededeling dat een schriftelijke stemming zal plaatsvinden, een andere voordracht schriftelijk bij het Bestuur in te dienen, mits deze voordracht schriftelijk wordt ondersteund door tenminste drie andere leden. Het Bestuur stelt de definitieve lijst op met kandidaten en stuurt deze lijst op aan de leden. De leden worden vervolgens in de gelegenheid gesteld schriftelijk te kiezen uit de voorgedragen kandidaten, waarbij de termijn waarbinnen een lid zijn stem kan uitbrengen tenminste drie weken zal zijn.

18 Het Bestuur

18.1 Het Bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Wanneer het Bestuur uit minder dan vijf personen mocht bestaan, blijft het  onderbezette bestuur bevoegd tot het nemen van besluiten, onder verplichting van het  bestuur zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te doen voorzien.

18.2 Tenminste de helft van het aantal bestuursleden dient lid te zijn van de vereniging.

18.3 De samenstelling van het Bestuur zal een zo getrouw mogelijke afspiegeling van de diversiteit van de vereniging weergeven.

18.4 Het Bestuur bestaat in elk geval uit:

 1. een algemeen voorzitter;
 2. een algemeen secretaris-penningmeester; deze dubbelfunctie kan door twee afzonderlijke bestuursleden worden vervuld.
  • Bestuursleden worden gekozen en ontslagen door de Algemene Ledenvergadering. De algemeen voorzitter en de algemeen secretaris-penningmeester worden in functie gekozen.
  • De leden van het Bestuur worden gekozen op voordracht van het zittend Bestuur. De oproep voor een Algemene Ledenvergadering ter benoeming van een lid van het Bestuur gaat vergezeld van de voordracht. Elk lid is gerechtigd tot achtenveertig uur voor de aanvang van de vergadering een andere voordracht schriftelijk bij het Bestuur in te dienen, mits deze voordracht schriftelijk wordt ondersteund door tenminste drie andere leden.
  • Het Bestuur kan besluiten om een bestuurslid niet door de Algemene Ledenvergadering te laten benoemen, maar te laten verkiezen middels de procedure als bedoeld in artikel 17 lid 12.
  • De zittingsduur van een bestuurslid is twee jaar; deze duur kan voor ten hoogste met twee periodes van twee jaar (stilzwijgend) worden verlengd.
  • Leden van het Bestuur mogen geen zitting hebben in de Raad van Toezicht.
  • Het Bestuur draagt zorg voor een rooster van aftreden, waarover in het huishoudelijk reglement nadere regels kunnen worden gesteld.

19 Taak Bestuur

19.1 Het Bestuur is belast met het besturen van de vereniging, waaronder met name:

 • het vaststellen van het beleid van de vereniging;
 • de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement;
 • het toezien op de uitvoering van de besluiten van het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering;
 • het beheer van de geldmiddelen en de andere eigendommen;
 • de zorg voor de goede betrekkingen met instanties en derden;
 • het benoemen en ontslaan van de directeur;
 • de overige krachtens de statuten opgedragen taken;
 • de behandeling van alle aangelegenheden die het Bestuur in het belang van de vereniging acht.
  • Het Bestuur zal bij het vaststellen van het beleid zo goed mogelijk rekening houden met de diversiteit binnen de vereniging en de onderlinge samenhang tussen de verschillende disciplines waar mogelijk en/of zo nodig borgen, stimuleren en versterken.
  • Het Bestuur richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de vereniging.
  • Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te delegeren aan het Bestuur en/of de Directeur.

20 Besluiten Het Bestuur

20.1 Besluiten van het Bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

20.2 Rechtsgeldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen wanneer tenminste de helft van het aantal leden van het Bestuur bij de stemming aanwezig is.

20.3 Bij staking der stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

20.4 Het Bestuur kan ook schriftelijk buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk over het te nemen besluit uitspreken en geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluiten verzet.

21 Het Bestuur

21.1 Het Bestuur wijst uit zijn midden een Het Bestuur aan, bestaande uit drie personen, waaronder de algemeen voorzitter en de secretaris-penningmeester, en stelt de taken en bevoegdheden van het Bestuur vast.

21.2 Het Bestuur kan voor elk van hen tijdelijk een vervanger aanwijzen, afkomstig uit het Bestuur.

21.3 Het Bestuur is belast met de ondersteuning van de Directeur bij het dagelijkse beheer van de vereniging.

22 Commissies

22.1 Het Bestuur, het Bestuur, de Directeur en de Raad van Toezicht commissies instellen.

22.2 Het orgaan dat een commissie heeft ingesteld, kan deze ook weer ontbinden.

22.3 Al hetgeen commissies betreft wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

22.4 Onder commissies worden ook werkgroepen, platforms, overlegstructuren en dergelijke verstaan.

23 Raad van Toezicht

23.1 De vereniging heeft een Raad van Toezicht.

23.2 De Raad van Toezicht heeft naast de taken, genoemd in deze statuten en het huishoudelijk reglement, tot taak te oordelen over klachten welke door het Bestuur, leden of derden tegen leden van de vereniging worden ingediend wegens doen of laten in strijd met de gedragscode van de vereniging. De Raad van Toezicht kan ook ambtshalve zaken in behandeling nemen.

23.3 De voorzitters en de leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De voorzitters worden in functie gekozen.

23.4 Samenstelling, werkwijze, zittingsduur en de wijze van voordracht voor verkiezing van leden van de Raad van Toezicht worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

24    Vertegenwoordiging

24.1 De vereniging wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Voorts komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan: a. twee leden van het Bestuur gezamenlijk;

 1. de algemeen voorzitter en een ander lid van het Bestuur gezamenlijk.

24.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging komt mede toe aan één of meer leden van het Bestuur of één of meer derden, indien en voor zover de betrokkene daartoe een volmacht van het Bestuur heeft ontvangen.

24.3 De volmachten als in het voorgaand lid bedoeld moeten schriftelijk zijn verleend en ondertekend door de algemeen voorzitter, of bij diens ontstentenis door de secretarispenningmeester, tezamen met een ander lid van het Bestuur.

24.4 Tenzij uit de statuten of het huishoudelijk reglement anders blijkt, treden organen of commissies slechts zelfstandig naar buiten na goedkeuring van het Bestuur.

25    Verkrijging en vervreemding

Het Bestuur is, wanneer het daartoe toestemming heeft van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

26    De geldmiddelen van de vereniging

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:

 • de contributies van de leden;
 • de opbrengsten van haar vermogen;
 • subsidies en giften; en
 • eventuele andere bijdragen, vergoedingen en baten, zoals bijdragen van niet-leden.

27  Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar en het boekjaar zijn gelijk aan het kalenderjaar.

28 Directeur en overig personeel

28.1 Het Bestuur stelt een Directeur van de vereniging aan die in overleg met het Bestuur en onder verantwoordelijkheid van het Bestuur het dagelijks beheer van de vereniging voert. Het Bestuur beslist over het ontslag van de Directeur.

28.2 Onverminderd het overige in deze statuten en het huishoudelijk reglement bepaalde, worden de werkzaamheden van de Directeur door het Bestuur nader in het Directiestatuut vastgesteld. De Directeur is voor de uitoefening van zijn taak verantwoording schuldig aan het Bestuur

28.3 Het Bestuur kan aan haar toekomende taken en bevoegdheden aan de Directeur delegeren, zodat deze door de Directeur onder verantwoordelijkheid van en namens het Bestuur worden uitgeoefend.

28.4 Aan de Directeur kan een volmacht worden verleend als bedoeld in artikel 24 lid 2, welke volmacht de grenzen van zijn bevoegdheden aangeeft.

28.5 Al hetgeen het personeel verder betreft kan worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

29  Gedragscode

29.1 De vereniging kent een gedragscode, die voor alle leden van de vereniging verbindende gedragsregels bevat. Voor geassocieerde leden geldt een afwijkende regeling, zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement.

29.2 De gedragscode kan door de Algemene Ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen gewijzigd worden.

30    Huishoudelijk Reglement

30.1 De Algemene Ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast in overeenstemming met de statuten van de vereniging.

30.2 Het huishoudelijk reglement kan door de Algemene Ledenvergadering met een gewone meerderheid van stemmen gewijzigd worden.

31    Openbaarheid van stukken

Behalve voor zover de privacy van leden, personeel van de vereniging of derden kan worden geschaad of de vereniging een redelijk belang heeft om zich ertegen te verzetten, zijn alle stukken en verslagen van het Bestuur en andere organen of commissies van de vereniging openbaar voor haar leden.

32    Communicatie

Daar waar in deze Statuten een bepaalde aanmelding, opzegging, oproeping of andere mededeling schriftelijk moet gebeuren, wordt daarmee eveneens bedoeld via elektronische weg.

33 Geschillen over uitleg van statuten en reglementen

In alle gevallen van verschil van mening over de uitleg van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging en in gevallen waarin statuten of reglementen niet voorzien beslist het Bestuur.

34 Wijziging van de statuten en ontbinding van de vereniging

34.1 Voorstellen tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging worden bij de Algemene Ledenvergadering ingediend door het Bestuur of door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van vijftig stemmen in de Algemene Ledenvergadering.

34.2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde voorstellen worden tenminste veertien dagen, de dag van de oproep en van de vergadering niet meegerekend, vóór de daartoe te houden algemene vergadering van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk aan de leden ter kennis gebracht. 34.3 Het besluit van de Algemene Ledenvergadering tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste honderd leden aanwezig zijn.

34.4 Is op een vergadering waar over statutenwijziging of ontbinding besloten moet worden, niet het ingevolge het vorige lid vereiste aantal leden aanwezig, dan wordt binnen één maand en na een geldige oproeping daartoe, een nieuwe Algemene Ledenvergadering gehouden, die ongeacht het dan aanwezige aantal leden, rechtsgeldig kan besluiten tot statutenwijziging of ontbinding, mits dat besluit wordt genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.

34.5 Ingeval van ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Ledenvergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hoe een eventueel batig saldo na de liquidatie besteed moet worden.

Laatst gewijzigd: 3-5-2018