Gedragscode

Versie: 29-05-2018

1 Toepassing
De gedragscode van de HSI is van toepassing op en bindend voor de leden van de HSI.

2 Algemeen
2.1 Een lid als onafhankelijk (?) beroepsbeoefenaar houdt de eigen deskundigheid en vakbekwaamheid op peil.
2.2 Een lid respecteert de auteursrechten van toeleveranciers, partners en andere creatieve makers.

3 Verantwoordelijkheid naleving
3.1 Een lid instrueert degenen die arbeid voor hem verrichten zo dat zijn hele bedrijf (organisatie?) de gedragscode naleeft.
3.2 Indien de gedragscode door een medewerker of freelancer van een lid is overtreden, dan wordt deze overtreding beschouwd als te zijn begaan door het lid, ook als de betrokken medewerker of freelancer zelf geen lid is van de vereniging. en als deze wel lid is , dan is de individu als werkgever aansprakelijk?

4 De verhouding van het lid tot andere leden
4.1 Een lid zal jegens andere leden handelen conform de in de branche gebruikelijke fatsoensnormen en professionele waardigheid.
4.2 Een lid profiteert niet op onbehoorlijke wijze van het werk, het auteursrecht of de capaciteiten van andere leden.
4.3 Een lid laat zich niet denigrerend uit over een ander lid.

5 De opdracht
5.1 Alvorens een opdracht te aanvaarden zorgt het lid ervoor dat, in overleg met de opdrachtgever een duidelijke (bij voorkeur schriftelijke) overeenstemming bestaat over de inhoud, de uitvoeringsvoorwaarden en de honorering van de opdracht.
5.2 Bij het uitvoeren van een opdracht zet een lid zich naar vermogen in.
5.3 Een lid aanvaardt geen opdracht wanneer het lid ervan op de hoogte is dat de opdrachtgever de intentie heeft het auteursrecht van een derde te schenden.
5.4 Een lid geeft zijn opdrachtgever geen verkeerde voorstelling van zaken omtrent zijn expertise wat betreft het uitvoeren van de opdracht.
5.5 Wanneer een lid het vermoeden heeft dat een opdracht reeds eerder aan een ander lid is verstrekt, dan vergewist hij zich ervan dat de opdrachtgever de eerdere opdracht aan het andere lid op een zorgvuldige wijze heeft afgehandeld. Wanneer in dat geval het lid bij het uitvoeren van de opdracht gebruik maakt van het werk van het andere lid, dan draagt het lid zorg voor een reële en rechtvaardige vermelding van de credits, tenzij aantoonbaar tussen de opdrachtgever en het andere lid hieromtrent een andere afspraak is gemaakt of het andere lid te kennen geeft geen prijs te stellen op een dergelijke vermelding. Wie neemt hierin initiatief?
5.6 Een lid is zich er steeds van bewust dat hij door het uitvoeren van een opdracht medeverantwoordelijkheid draagt voor de boodschap of het product van de opdrachtgever.
Hierbij handelt het lid volgens gangbare maatschappelijke normen.

6 De verhouding van het lid tot de opdrachtgever
6.1 Een lid gedraagt zich jegens opdrachtgevers fatsoenlijk, integer en professioneel.
6.2 Een lid werkt niet heimelijk tegelijkertijd aan concurrerende producten van verschillende opdrachtgevers
6.3 Het overdragen van opdrachtgevers en/of opdrachten tussen leden of tussen leden en niet leden, is slechts toegestaan wanneer de opdrachtgever hiermee heeft ingestemd.
6.4 Een lid behandelt alle informatie over en gegevens van de opdrachtgever die hem bekend worden in de uitoefening van de opdracht vertrouwelijk en zal dergelijke informatie niet zonder de toestemming van de opdrachtgever openbaar maken of aan derden verstrekken.
6.5 Een lid brengt een in opdracht gemaakt werk pas naar buiten, als de verspreiding en/of openbaarmaking door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden. Slechts na toestemming van de opdrachtgever kan hiervan worden afgeweken.

7 Honorering
7.1 Een lid brengt een honorarium in rekening dat in overeenstemming is met de verrichte diensten en het belang van de opdracht.
7.2 Ter waarborging van zijn integriteit en ter voorkoming van een tegenstrijdig belang tussen een lid en een opdrachtgever, is een lid in het kader van een opdracht transparant over eventuele kortingen, provisies of toelagen van toeleveringsbedrijven of leveranciers. Wanneer het lid ook optreedt als leverancier van producten of diensten is het toegestaan een redelijk opslagtarief te rekenen.
7.3 Een lid dat gevraagd wordt te adviseren bij het uitkiezen van collega’s of andere medewerkers, aanvaardt hiervoor van de het aanbevolen lid geen enkele vorm van betaling beloning.

8 Objectiviteit leden
Wanneer belangen van een lid van invloed zouden kunnen zijn op de inhoudelijke kwaliteit of objectiviteit van de werkzaamheden van het lid, dan wordt de opdrachtgever vóór het aanvaarden van de opdracht daarvan in kennis gesteld of wordt de opdracht geweigerd.

9 Werknemers
Een lid behandelt en honoreert zijn werknemers of derden die arbeid voor hem verrichten volgens gangbare maatschappelijke en arbeidsrechtelijke normen.

10 Publiciteit
Bij publiciteit door of namens een lid ten eigen behoeve gevoerd, wordt afgezien van onware of onjuiste beweringen.

11 Mededinging
De leden en hun werknemers onthouden zich van gedragingen die strijdig zijn met het Europese en Nederlandse mededingingsrecht.

12 De verhouding van het lid tot de vereniging
12.1 Een lid handelt niet in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement, of besluiten van het Bestuur of de Algemene Ledenvergadering.
12.2 Een lid stelt zich loyaal op tegenover de vereniging.

Laatst gewijzigd: 29-5-2018