Statuten en Huishoudelijk Reglement

In de statuten en het huishoudelijk reglement is vastgelegd wat een vereniging behoort te regelen. In de gedragscode is vastgelegd hoe wij met elkaar om gaan.